Disclaimer

Op deze Ozephius Development site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Ozephius Development B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen, die betrouwbaar geacht worden.

Ozephius Development staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ozephius Development aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Ozephius Development wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ozephius Development garandeert evenmin, dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ozephius Development, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Ozephius Development site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ozephius Development de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Ozephius Development BV.

Show Buttons
Hide Buttons